Alimenty na dziecko – podstawowe zasady

Pomimo że tematyka prawna jest dla wielu osób czarną magią, to w praktyce warto mieć podstawową wiedzę z tej dziedziny. Orientowanie się w zakresie prawa jest przydatne szczególnie wtedy, gdy posiadamy dziecko, lecz z powodu nieoczekiwanych zdarzeń wychowujemy je samodzielnie. W takiej sytuacji powinny przysługiwać nam alimenty na dziecko, które muszą być obligatoryjnie opłacane przez jednego z rodziców. 

Kiedy można otrzymać alimenty na dziecko?

Alimenty to obowiązkowe świadczenia pieniężne na rzecz osób fizycznych, które najczęściej dotyczą jednego z małżonków. Niekiedy mogą one również obejmować krewnych w linii prostej bądź rodzeństwo. Dzięki alimentom na dziecko samotny rodzic może zapewnić byt swojemu potomkowi oraz zapewnić mu życie w relatywnym dostatku. Warto jednak wiedzieć, że kwestie alimentacyjne są usankcjonowane prawnie, toteż ubieganie się o finansowe wsparcie wcale nie jest takie proste. Alimenty na dziecko najczęściej przysługują rodzicowi, który rozstał się ze swoim małżonkiem bądź małżonką, a z ich relacji narodziło się potomstwo. Co istotne, wymogiem do otrzymywania takiego rodzaju świadczeń jest posiadanie związku formalnego z drugim z rodziców. Osoby żyjące w związkach nieformalnych nie mogą bowiem ubiegać się o dodatkowe pieniądze, gdyż na rodzicu nie ciąży wówczas obowiązek alimentacyjny.

Co zrobić, aby uzyskać alimenty na dziecko?

Pierwszym krokiem w drodze do uzyskania alimentów na dziecko powinno być złożenie specjalnego wniosku do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Wypełnienie pozwu jest relatywnie proste, jednak aby został on rozpatrzony pozytywnie, obligatoryjne jest dodanie odpisu aktu urodzenia dziecka oraz skróconego odpisu aktu małżeństwa. Osoby ubiegające się o alimenty do wniosku muszą również dołączyć zaświadczenie o swoich źródłach dochodu oraz ewentualne dokumenty potwierdzające wydatki na potomków. Co istotne, wniosek o zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu można składać jeszcze przed porodem. Oznacza to, że przyszłe matki mogą wnioskować o alimenty na dziecko, zanim dojdzie do narodzin. Niewątpliwą zaletą ubiegania się o alimenty jest fakt, że złożenie pozwu jest wolne od opłat sądowych. Dzięki temu osoby w trudnej sytuacji materialnej nie muszą obawiać się o stan swojego budżetu domowego.

Jak długo dziecku przysługują alimenty?

Polskie prawo mówi, że obowiązek alimentacyjny spoczywa na rodzicu do momentu, dopóki jego potomstwo nie jest w stanie utrzymać się samodzielnie. Przepisy prawne nie zawierają zapisu, który informowałby o tym, że wraz z uzyskaniem pełnoletności dziecko przestaje otrzymywać alimenty. Co prawda, płacenie alimentów na rzecz pełnoletnich osób nie jest obligatoryjne i istnieją sposoby sądowe, aby się od niego uchylić, jednak w większości przypadków ukończenie 18. roku życia przez dziecko nie jest równoznaczne z zaprzestaniem łożenia na nie gotówki. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pełnoletnie osoby, które chcą ubiegać się o alimenty od rodzica, muszą występować o nie w imieniu swoim, a nie opiekunów prawnych, jak miało to miejsce wcześniej.

Jak ustalić wysokość alimentów?

Ustalenie wysokości alimentów budzi wątpliwości od zarania dziejów. W praktyce nie istnieją bowiem sztywne reguły, według których ustalana jest wysokość świadczeń. Zgodnie z obowiązującym prawem osoba wnioskująca o przyznanie alimentów może zażyczyć sobie każdej kwoty, uwzględniając przy tym potrzeby swojego dziecka. O wysokości alimentów decyduje jednak sąd, który samodzielnie ustala, czy żądana kwota jest adekwatna do danej sytuacji. Podczas wydawania wyroku sąd uwzględnia możliwości majątkowe oraz zarobkowe zobowiązanego, dzięki czemu zawsze stara się znaleźć złoty środek, który umożliwi stabilny rozwój dziecka, a równocześnie nie przyczyni się do bankructwa osoby zobligowanej do płacenia alimentów.

Leave a Reply